Všeobecné obchodné podmienky

1) Euspert, spol. s r. o. je prevádzkovateľom internetových stránok euspert.com a súvisiace stránky (ďalej len “webové stránky” alebo “prevádzkovateľ”) a poskytovateľom služieb na webových stránkach.

2) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretej osoby pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s Prevádzkovateľom a všetci používatelia služby je povinný riadiť.

3) Na webových stránkach sa nachádza blog, ktorý ponúka news zo sveta práce a podnikania, kde publikujú novinári a odborníci v sektore HR na medzinárodnej úrovni. Obchodná činnosť prevádzkovateľa nie je nábor za úhradu podľa zákona. 5/2004 Zb., o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Nasledujúce definície na účely VOP a pre vytváranie, zmenu a ukončenie právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a spoločnosťou/firmou alebo uchádzačom o zamestnanie sú interpretované nasledovne:
Firma/Spoločnosť (zamestnávateľ): Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služieb poskytovaných na webových stránkach, a to najmä za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
Užívateľ (môže byť tiež uchádzač o zamestnanie)je fyzická osoba, ktorá používa služby poskytované na webových stránkach, má možnosť čítať články a vyjadriť sa k nim, hľadať vhodnú prácu v zoznamoch, má profil na webovej platforme .
Profil CV: súhrn určitých užívateľovich údajov
Služby: Služby Prevádzkovateľ poskytuje Spoločnosti/recruiterovi a užívateľovi, prevažne prostredníctvom internetových stránok.
Cenník: zoznam obsahujúci ceny služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje svojim Spoločnostiam/ recruiterom.
Ponuka práce: inzerát publikovaný na webových stránkach predovšetkým s cieľom nájsť vhodného zamestnanca.

5) Cookies http://uk.euspert.com/content/cookies.html

6) Mnoho služieb portálu je poskytovaných užívateľom bez nutnosti vyplnenia registračných údajov (medzi najdôležitejšie čítanie a možnosť diskutovať obsah blogu a vyhľadávanie pracovných ponúk). Ak je to nevyhnutné pre požadovanú službu, alebo ked sú pri službe údaje vyžadované právnymi povinnosťam, je zrejmé, že odmietnutie ich poskytnúť môže úplne alebo čiastočne zabrániť Prevádzkovateľovi, aby vyhovel požiadavkám a vykonal požadovanú službu.

7) Užívateľ a náborář môže zrušiť jeho registráciu kedykoľvek zaslaním e-mailu na [email protected] (Predmet: odstrániť) alebo pomocou interného systému (doporúčané kôli okamžitej platnosti) pomocou interného systému. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať účet alebo uložené súbory, ktoré nie sú aktualizované alebo aktívne po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. V prípade, že nám Vaše dieťa poskytlo informácie osobného charakteru bez Vášho povolenia, prosím kontaktujte nás na [email protected] 

8) Portál umožňuje uchádzačom o zamestnanie najmä:
Reagovať na zverejnené pracovné pozície. Uchádzač má možnosť reagovať na pracovné ponuky, ktoré sú priamo uverejnené na webovom portáli a tiež na ponuky, ktoré sú iba indexované na portáli a odkazujú na pôvodné zdroje. Za ponuky, ktoré sú iba indexované a odkazujú na pôvodné zdroje/externé web stránky s vlastným spôsobom kandidatúry, Euspert.com nenesie žiadnu zodpovednosť. V každom prípade, anonymné ponuky nie sú povolené, pri každej ponuke je zobrazený názov spoločnosti a uživateľ má možnosť spoločnosť kontaktovať priamo.
Vytvoriť vyhľadávacieho agenta na pracovné ponuky na portáli podľa kritérií určenými uchádzačom a obdržiavať inerentné ponuky prostredníctvom mailu.
Zúčastňovať diskusií blog magazínu na stránke.
Archivovať odoslané odpovede na ponuky práce zverejnené na internetových stránkach.

9) Euspert nie je pracovná agentúra alebo sprostredkovateľ, iba poskytuje webový priestor kde sa užívateľ a firma môžu slobodne stretnúť bez akejkoľvek formy intermediácie zo strany prevádzkovateľa. Euspert nemôže mať kontrolu nad všetkými ponukami uvedenými na stránke a nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov.
Snažíme sa však čo najlepšie kontrolovať dôveryhodnosť firiem, ktoré inzerujú na našom portáli a však niekedy aj robiť to najlepšie nemusí stačiť. Žiadame užívateľo venovať pozornosťponukám a nikdy neveriť spoločnosti, ktoré požaduje peniaze, pretože podmienky Euspert to nedovolujú. Podľa podmienok Euspert nikto nemôže pýtať peniaze od uchádzačov o zamestnanie a spolčnosti majú zakázané publikovať inzeráty, ktoré plne nezodpovedajú danej pracovnej ponuke. Ak užívateľ príde do kontaktu s takou spoločnosťou, prosíme aby nás okamžite informoval!
Euspert nenesie zodpovednosť za obsah pracovných ponúk, proces kandidatúry či prípadný dohodnutý pracovný pohovor, atď.

10) Je nutné, aby užívateľa udával pri registrácii pravdivé informácie. Euspert nenesie zodpovednost za nepravdivé, ilegálne informácie alebo informácie, na ktoré sa vzťahuje autorské právo.

11) Euspert (pri prijímaní maximálnych bezpečnostných opatrení), nezaručuje, že portál je vždy bez chýb alebo že portál a / alebo servery sú bez vírusov alebo iných technických chýb akéhokoľvek druhu a všetci používatelia berú na vedomie, že Euspert v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný za žiadne škody vyplývajúce z prístupu k službám ponúkaným na portáli a / alebo prerušenie prevádzky portálu.

12) Euspert môže kedykoľvek zmazať alebo pozastaviť účet (firemný alebo užívateľský) zo svojej databázy (v každom prípade, odobratie je vždy z platných dôvodov)

13) Po úspešnej registrácii môže spoločnosť uverejniť pracovnú ponuku na internetových stránkach. Pracovná Ponuka je zverejnená podľa nasledujúcich pravidiel:
Spoločnosť (alebo zamestnávateľ) autonomne uverejňuje pracovnú ponuku a určuje jej obsah, avšak ponuka práce musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pracovnej ponuky tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a praxou používanou na webových stránkach.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pracovnej ponuku k náprave chyby alebo nepresnosti.
Prevádzkovateľ zakazuje požadovať peniaze (poplatok alebo inú platbu) od uchádzačov o zamestnanie
Je prísne zakázané ponúkať odlišnú pozíciu od tej, ktorá je uverejnená na portáli.
Je nutné zadať všetky údaje požadované platnými právnymi predpismi (príp. nevyhnutné povolenia, odkazy na zásady ochrany osobných údajov, zákon o rovnakom zaobchádzaní a pod. …). Spoločnosťje zodpovedná za pravdivosť a zahrnutie týchto informácií. Všeobecne platí, že ponuka musí vždy rešpektovať každé kritérium zákona a zamestnávateľ(nie prevádzkovateľ) je za jej obsah zodpovedný.
Je zakázané publikovať anonymné pracovné ponuky alebo také, ktoré neobsahujú presný názov a údaje firmy.

14) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť pracovnú ponuku v nasledovných prípadoch:
ponuka je v rozpore so zákonmi, etickými normami alebo slušnosťou,
ponuka, kde spoločnosť podmieňuje zodpovedajúce zamestnanie alebo nábor manipulačným poplatkom alebo požaduje inú platbu, ponuka zahrňuje viaceré ponuky práce v rámci jedného formulára (tj v rámci jednej pracovnej ponuky),
ponuký sú neúplné alebo zavádzajúce alebo obsahujúce nepravdivé údaje alebo znižujú kvalitu služieb poskytovaných na webových stránkach z iných dôvodov, ponuky s reklamným alebo marketingovým obsahom o produktoch alebo službách spoločnosti alebo tretej osoby, ponuky, ktoré môžu poškodiť dobré meno prevádzkovateľa alebo tretej strany,
ak je ponuka erotického charakteru alebo vyvoláva podozrenie o tom, že ide o tento druh práce,
ak rovnaká ponuka bola už kôr publikovaná niektorou spoločnosťou ponuka, ktorá zahŕňa možnosť zamestnania prostredníctvom MLM (multilevel marketingu) alebo podomového predaja.

15) CV Profil užívateľa – Euspert neposkytuje databázu CV pre firmy. Firmy môžu mať prístup iba k údajom uchádzačov o zamestnanie, ktoré im boli uchádzačmi priamo zaslané. Spoločnosť (alebo zamestnávateľ), je oprávnená použiť údaje uchádzačov o zamestnanie získané z databázy CV Prevádzkovateľa len nájdenie vhodných zamestnancov.

16) V prípade záumnu o využívanie služieb spoločnosťou (alebo náborárom), je treba sa zaregistrovať na portáli. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára. Keď je registrácia úspešne dokončená, musí spoločnosť (alebo pre zamestnávateľ) vytvoriť vlastný on-line účet, ktorý je chránený unikátnym heslom. Spoločnosť (alebo zamestnávateľ), je povinný chrániť heslo pred zneužitím a neoznamovať tretím stranám.

17) Typ obchodných podmienok sa môže určovať priamo počas objednávania služby.

18) Zvyčajne Spoločnosti alebo náborári môžu publikovať pracovné ponuky zadarmo. Musia byť v súlade s VOP a mať účet schválen Prevádykovateľomt, ktorý bude podľa svojho uváženia mať možnosť zverejniť voľné pracovné miesta. Ak má spoločnosť/zamestnávateľ záujem o lepšie zviditeľnenie ponuky, medzi ktoré patrí (zvýraznenie ponuky, automatické aktualizácie, atď ..), je možnosť zakúpenia služby. Cena služba je určená podľa platného Cenníka uverejneného na internetových stránkach v deň objednania služby.

19) Faktúra (daňový doklad) je všeobecne vystavovaná Prevádzkovateľom po zabezpečení služby Spoločnosti, ktorá si ju objednala. V odôvodnených prípadoch môže Prevádykovateľ zabezbečiť službu po jej zaplatení, o tejto skutočnosti musí prevádzkovateľ informovať Spoločnosť vopred.

20) Spoločnosť (alebo pre zamestnávateľov), musí uhradiť prevádzkovateľovi cenu za objednané služby riadne a včas, bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre.

21) Spoločnosť (alebo zamestnávateľ), musí uhradiť prevádzkovateľovi cenu za objednané služby riadne a včas, bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre.

22) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah poskytovaných služieb (zverejnených), na webových stránkach, tiež nie je zodpovedný za jeho grafickú reprezentáciu (napr logá, fotografie či iný výsledok duševnej tvorivej činnosti), a za jeho gramatickú presnosť. Spoločnosť (alebo zamestnávateľ) je výhradne zodpovedný za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb tým, že poskytuje služby na webových stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že poskytuje služby na webových stránkach.

23) Spoločnosť (alebo zamestnávateľ), je povinný chrániť údaje získané z odpovedí.

24) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči spoločnosti za nájdenie vhodného kandidáta na prácu.

25) Prevádzkovateľ nedáva žiadne záruky uchádzačom o zamestnanie nájsť vhodnú pracovnú príležitosť

26)Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobenú užívateľom alebo tretím osobám pomocou webových stránok, vrátane straty zisku alebo straty dát.

27) Majiteľ webových stránok: Euspert sro, so sídlom Pod hájom 1358/137, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, Európska únia, Trenčín vložka číslo 25369 / R – IČO: 46429336 – DPH: SK2023373429

28) Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie e-mailu a hesla neoprávnenými osobami, ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené takým zneužitím.

29) Spoločnosť (alebo náborár/zamestnávateľ), môže podať reklamáciu písomne (zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi

30) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP a informovať o tom spoločnosť (alebo zamestnávateľa), a užívateľov ihneď zverejnením zmeny na webových stránkach, alebo tiež e-mailom v prípade výrazných zmien.

31)Všetky vzťahy, ktoré nie sú stanovené v zmluve a / alebo VOP sa riadia právnym poriadkom slovenský republiky. Euspert s.r.o. garantuje dodržiavanie predpisov vnútroštátnych a predpisov Európskej únie.
Pokiaľ ide o problémy, ktoré môžu vyplývaťť z poskytovania služieb, obsahu portálu a výkladu, aplikácii, súladu alebo porušenia tu uvedeného Euspert sro, spoločnosti a užívatelia budú podliehať právomoci príslušnéj krajiny sídla Euspert sro. K lepšej zrozumiteľnosti sú k dispozícií VOP preložené do niekoľkých jazykov, prevažuje však Slovenská verzia.
Euspert sro nemá pobočky alebo dcérske spoločnosti mimo Slovenskej Republiky.

32) Odlišné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Rozsah VOP alebo ich častí môže byť vylúčená len s písomným súhlasom zmluvných strán k Zmluve.